De diensten van VvE Beheer Haaglanden

Omdat geen VvE gelijk is aan een andere, bieden wij u een keuzemogelijkheid voor onze diensten. Onze dienstverlening bestaat uit 3 pakketten.

Totaalpakket

Dit pakket omvat het volledige VvE Beheer, ideaal voor verenigingen die graag alle werkzaamheden aangaande de VvE aan een professionele partij overlaten. Binnen dit pakket heeft u vrijwel geen omkijken meer naar de dagelijkse gang van zaken. Informatie hieromtrent is uiteraard altijd direct opvraagbaar. Het spreekt voor zich dat binnen dit pakket regelmatig overleg met het bestuur zal plaatsvinden.

 

Bestuurlijk:

 • Organiseren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 • Voorzitten van de vergadering.
 • Het opstellen en verzenden van de notulen.
 • Uitvoerende taak met betrekking tot de besluiten van de vergadering van eigenaars.
 • Jaarlijkse verslaglegging, binnen 12 maanden na afloop van elk boekjaar en het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot het gevoerde bestuur.

 

Secretarieel:

 • Archiveren van alle gegevens die betrekking hebben op de VvE.
 • Aanleggen van een register van eigenaren.
 • Het up-to-date houden van de verzekerde sommen en de polissen.
 • Controleren en administreren van lopende contracten.
 • De leden, op hun verzoek, verstrekken van inlichtingen betreffende de VvE
 • Toezicht houden op de naleving van de splitsingsakte, het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en besluiten van de vergadering van eigenaars.

 

Financieel Beheer:

 • Beheren van de (geld)middelen van de vereniging, zoals het op naam van de vereniging openen van een bankrekening en het administreren van deze rekening(en)
 • Incasseren en administreren van de periodieke en eenmalige bijdragen, eventueel door middel van automatische incasso.
 • Het bewaken van openstaande saldi en het zonodig nemen van (rechts)maatregelen jegens de wanbetaler.
 • Beheren en administreren van het reservefonds.
 • Opstellen van de financiële jaarstukken, zoals de exploitatierekening, de begroting en de balans.
 • Opstellen van een specificatie van het aandeel in de gezamenlijke schulden en kosten per appartementsrecht.
 • Administreren en betalen van goedgekeurde facturen van derden. Opsomming van taken die wij voor u zullen verrichten, op het gebied van Technisch Beheer.

 

Technisch Beheer:

 • Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde dagelijks onderhoud met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke
 • Voorzieningen van het gebouw of gebouwencomplex.
 • Het periodiek bijstellen van de bestaande meerjaren onderhoudsbegroting.
 • Het voorbereiden en uitbesteden op de overige leveranties en diensten ten behoeve van de gezamenlijke eigenaars alsmede het controleren van ter zake ontvangen nota’s.
 • Voeren van overleg en correspondentie betreffende technische aangelegenheden gerelateerd aan het complex.
 • Controleren en administreren van lopende contracten met derden voor zover door of namens de vereniging afgesloten.
 • Opvragen van minimaal 2 en maximaal 3 offertes en het maken van prijsvergelijkingen dienaangaande voor zover het een bedrag van € 1.000,- te boven gaat.
 • Het namens de VvE afsluiten van onderhoudscontracten ten behoeve van de technische installaties gemeenschappelijke zaken en gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouwencomplex
 • Bemiddeling, uitbesteding en controle op de administratieve uitvoering van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de verzekeringspolis(sen) van de Vereniging vallen.

 

Bezoekadres:
IJzerwerf 26, 
2544 ES Den Haag

Correspondentieadres:
IJzerwerf 26, 
2544 ES Den Haag

088 - 2300 500 (ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur)
    

info@vvebh.nl


Collectief vergunningsnummer AFM-12043832. 
KIFID nummer 300.016421

Alleen voor spoedeisende meldingen buiten kantooruren die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag (bijvoorbeeld bij wateroverlast) is het noodnummer: 088 - 2300 500 (optie 4)