De diensten van VvE Beheer Haaglanden

Omdat geen VvE gelijk is aan een andere, bieden wij u een keuzemogelijkheid voor onze diensten. Onze dienstverlening bestaat uit 3 pakketten.

Basispakket

Dit pakket past goed bij de VvE waarvan de leden over voldoende tijd en kennis beschikken om technische vraagstukken te behandelen en te managen. VvE Beheer Haaglanden B.V. is in dit pakket uw administrateur/bestuurder voor alle administratief- financiële werkzaamheden.

 

Bestuurlijk:

 • Organiseren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 • Voorzitten van de vergadering.
 • Het opstellen en verzenden van de notulen.
 • Uitvoerende taak met betrekking tot de besluiten van de vergadering van eigenaars.
 • Jaarlijkse verslaglegging, binnen 12 maanden na afloop van elk boekjaar en het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot het gevoerde bestuur.

 

Secretarieel:

 • Archiveren van alle gegevens die betrekking hebben op de VvE.
 • Aanleggen van een register van eigenaren.
 • Het up-to-date houden van de verzekerde sommen en de polissen.
 • Controleren en administreren van lopende contracten.
 • De leden, op hun verzoek, verstrekken van inlichtingen betreffende de VvE
 • Toezicht houden op de naleving van de splitsingsakte, het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en besluiten van de vergadering van eigenaars.

 

Financieel Beheer:

 • Beheren van de (geld)middelen van de vereniging, zoals het op naam van de vereniging openen van een bankrekening en het administreren van deze rekening(en)
 • Incasseren en administreren van de periodieke en eenmalige bijdragen, eventueel door middel van automatische incasso.
 • Het bewaken van openstaande saldi en het zonodig nemen van (rechts)maatregelen jegens de wanbetaler.
 • Beheren en administreren van het reservefonds.
 • Opstellen van de financiële jaarstukken, zoals de exploitatierekening, de begroting en de balans.
 • Opstellen van een specificatie van het aandeel in de gezamenlijke schulden en kosten per appartementsrecht.
 • Administreren en betalen van goedgekeurde facturen van derden. Opsomming van taken die wij voor u zullen verrichten, op het gebied van Technisch Beheer.
 • Bemiddeling, uitbesteding en controle op de administratieve uitvoering van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de verzekeringspolis(sen) van de Vereniging vallen.